BBM Party – C?ng ??ng BlackBerry Vi?t Nam

BBM Party t? ch?c vào ngày 22/6/2012 t?i khách s?n Rex Sài Gòn HCM, ?ã di?n ra vô cùng thành công v?i s? tham gia nhi?t tình c?a các fans. R?t nhi?u b?n ?ã g?i v? cho C?ng ??ng BlackBerry Vi?t Nam nh?ng chia s? v? bu?i ti?c và nh?ng món quà tinh th?n mà h? ?ã nh?n ???c (tình b?n, s? chia s? ?am mê, vi?c hòa mình vào không gian c?a BlackBerry và BBM…). C?ng có nh?ng b?n v?a dùng BlackBerry ?ã có d?p ??n v?i bu?i ti?c này, và qua ?ó hi?u thêm v? BlackBerry, ?am mê dòng ?i?n tho?i này nhi?u h?n n?a, và ??ng th?i c?ng k?t thêm nhi?u b?n m?i “kì c?u” ?? s?n sàng h?c h?i thêm v? nh?ng tuy?t chiêu s? d?ng BlackBerry và BBM! Tìm hi?u thêm v? BBM t?i bit.ly . C?p nh?p các tin t?c, s? ki?n m?i nh?t t?i trang fan page c?a BlackBerry Vi?t Nam on.fb.me

Tags: , , ,

Leave a Reply