BBM Hero – BlackBerry không ch? là ?am mê!

“BlackBerry không ch? là ?am mê mà còn là cu?c s?ng c?a tôi” — ?ó là chia s? c?a b?n Nguy?n ?? Thùy Trang, m?t fans ?am mê và dành tr?n tình yêu c?a mình cho nh?ng chi?c ?i?n tho?i BlackBerry. Hãy cùng xem nh?ng chia s? c?a Trang v? ?am mê c?a b?n ?y dành cho BlackBerry và BBM qua video sau nhé (b?t mí là có 1 món quà c?c hot c?a BlackBerry Vi?t Nam dành cho Trang vào cu?i clip). Tìm hi?u thêm v? BBM t?i bit.ly . C?p nh?p các tin t?c m?i nh?t t?i trang fan page c?a BlackBerry Vi?t Nam on.fb.me

Tags: , , , ,

Leave a Reply